one work show series 

The sound is never instantaneous to the flash
Nikolas Ventourakis

 

Photos © Stathis Mamalakis and Alexandra Masmanidi, 2023

Search